Kerkgebouw: Oude Kerkhof 13 te Bemmel

Postadres kerk: Postbus 94, 6680 AB Bemmel

Predikant: Ds. G. Boer

E-mail: boer1969@hetnet.nl

Telefoonnummer mobiel06-42840296

Scriba kerkenraad: Lies Manders, email: info@protestantsegemeentebemmel.nl

Kosters:  Dhr. J. Manders, tel 0481-463639, dhr. G. Hendriks en dhr. T. Weideveld

Beheer Koinonia:  dhr. G. Hendriks, tel. 0481-463413

Bank- en girorekening nummers:
Diakonie: NL31 RABO 01057 13 104, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bemmel

College van kerkrentmeesters: Bank nr. NL71RABO 0373716206 t.n.v. Protestantse Gemeente Bemmel

Verjaardagsfonds: NL30 RABO 3168312843

ZWO: NL 74 RABO 0116498536