7 augustus 2022, ds. G Boer

By Dienst terugluisteren

Voorganger: ds. Gertjan Boer
Organist: Mien Stam
– Welkom en mededelingen
– Aanvangslied: Psalm 146 vers 1 en 3
– Stil gebed; votum en groet
– Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
– Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
– Schriftlezing: 2 Kronieken 14 vers 1 tot en met 5 en 2 Kronieken 16
– Zingen: Lied 905 vers 1, 2, 3 en 4: Wie zich door God alleen leiden
– Preek met als thema ziekte en genezing n.a.v. 2 Kronieken 16 vers 9a en vers 12
– Zingen: Lied 904 vers 1, 2 en 5: Beveel gerust uw wegen
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Slotlied: Lied 247 vers 1, 2, 3, 4 en 5: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
– Zegen met gezongen beaming

Ds. A. van Baarsen, 24 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Liturgie Bemmel 24 juli 2022
Voorganger: ds. A. van Baarsen, Nieuwegein
Organist: dhr. H. Stoffers
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: 612:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 612:3
Kyriegebed
Lied: 146a:1, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Exodus 34:27-35
Zingen: 119 : 1, 2 en 7
Tweede lezing: Lucas 9:28-36
Zingen: 834 : 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel
Zingen: 1001 : 1, 2 en 3
Gebeden
Slotlied: 1010:1, 2, 3
Zending en zegen

Ds. C. Manuputty, 17 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 971:1,3
Stil Gebed
Bemoediging en groet:
Drempelgebed:
Lied 216:1,2,3
Gebed om ontferming
Lied 305:1,2,3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied 286:1,2,3
1e Schriftlezing: Job 7,1-7
Lied 800:1,2
2e Schriftlezing: Marcus 1,29-39
Lied 837:1,2
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 836:1,4
Dankzegging, voorbeden en stil gebed
Slotlied: Lied 968:1,4,5

Vakantietijd

By Van de dominee

Reizen. Waar gaat de reis deze komende zomer naartoe? Blijven we thuis, dichtbij huis of zoeken we het verderop? Elk jaar weer staat deze vraag op het programma: Hoe zal de zomervakantie er uit gaan zien?

Niet alleen bij onszelf is reizen een thema. Ook in de Bijbel vinden we talloze verhalen van mensen, die onderweg zijn. Denk maar aan de geschiedenis van het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte 40 jaar lang door de woestijn zwierf. Of het verhaal van Daniël. Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel. Alleen was dit geen vrijwillige reis.
Reizen blijft een rode draad in het Nieuwe Testament. Zo reisde Jezus met zijn discipelen te voet het land Israël door. Maar misschien is de bekendste reiziger uit de Bijbel wel Paulus. Deze apostel maakte niet zomaar een tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in verre landen. Hij reisde door Turkije, Griekenland en Italië en wilde zelfs naar Spanje afreizen, maar dit plan van hem is nooit werkelijkheid geworden. Wanneer we een schatting maken van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen we op een aantal van meer dan 16.000 kilometer. En dat in een tijd toen er nog geen treinen of vliegtuigen waren.

Terug naar onze realiteit. Ons leven zou je ook met een reis kunnen vergelijken, een reis die tot op zekere hoogte te plannen lijkt. Toch zijn er heel veel onzekere momenten in ons leven, waar we geen invloed op hebben. Laat staan dat we deze momenten tot in de puntjes kunnen regelen. Nee, ons leven is geen ontspannende vakantietocht naar een tropisch luxeoord. Als het plannen van ons leven onmogelijk is, dan wordt de vraag concreet: door wie laat jij je leiden in dit leven? Is dat de waan van de dag, of is dat iets anders, iets diepers?

Bijbelse reizigers als Paulus en Daniël hebben één ding gemeen: ze laten zich leiden door God, onze Schepper. Is deze God ook Degene die jouw leven bestuurt en die jou de weg wijst die je mag gaan? Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad.

Een leven met God brengt je geen grandioos geweldige tijd zonder zorgen en problemen. Kijk maar eens om je heen in deze wereld. Of misschien ken je wel voorbeelden uit je eigen leven. Toch is een leven met God het mooiste leven dat er is. Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad. Elke dag weer is Hij van de partij. In Psalm 121 lezen we dat Hij werkelijk nooit sluimert en slaapt. Hij zal er altijd zijn, wanneer je Hem ook nodig hebt. Hij is je Beschermer, Hij is je Schaduw aan je rechterhand.

Terug naar de zomervakantie. Plannen worden gemaakt, reisschema’s overdacht. Hoe lang gaan we op vakantie? Waar gaat de reis naartoe? Allemaal vragen die een antwoord verlangen. Zo ook de vraag wie er aan het hoofd van jouw ‘levensreis’ staat. Misschien wel een goed onderwerp om tijdens de vakantie over na te denken en met elkaar over te spreken. Waar ter wereld je ook bent. Ga met God.

Ik wens iedereen een gezegende vakantietijd toe. Laten we in het bijzonder oog hebben voor degenen, die aan huis gebonden zijn en helemaal niet op vakantie kunnen. Verras ze eens met een spontaan bezoekje of kaartje. Mijn eigen vakantie is ingepland van maandag 8 augustus tot en met zondag 28 augustus.

Tenslotte volgt hier een inspirerend gedicht over vakantie:

Vakantiepsalm
Wij willen op vakantie gaan,
dichtbij of heel ver hiervandaan.
De bergen in of naar de kust.
Heer, laat ons delen in Uw rust.

Wij zijn zo aan vakantie toe.
Het werk was zwaar en wij zijn moe.
De drukte maakt ons uitgeblust.
Heer, laat ons delen in Uw rust.

Vergeef ons onze luxe, Heer,
de houding van: Wij willen meer.
Vakantie maakt ons zelfbewust.
Heer, laat ons delen in Uw rust.

Gedenken wij de mensen thuis,
die oud en zwak zijn door hun kruis,
die eenzaam zijn of ongerust.
Heer, laat hen delen in Uw rust.

Geef vrede Heer. Dat bidden wij
voor mensen, die niet frank en vrij
in ’t leven staan, die niemand sust
Heer, laat hen delen in Uw rust.

Gelukkig neemt U nimmer vrij
van zorg voor ons. Hoe zouden wij .
een dag bestaan met levenslust?
Heer, laat ons delen in Uw rust.

Wij willen wand’ len met Uw woord
Zo gaan wij vallend voort,
Uw koninkrijk in, doelbewust.
Daar geeft U ons, Heer, echte rust.

Dominee Gertjan Boer

Ds. A. van Baarsen, 10 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. A. van Baarsen
Organist: Dhr. H. Stoffers
Mededelingen
Intochtslied: 324:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 324:3
Kyriegebed
Lied: 653:1, 2, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: 1 Koningen 17:10-16
Zingen: 42:1, 7
Tweede lezing: Johannes 4:7-15
Zingen: 686:1, 2
Preek
Orgelspel
Zingen: 538:1, 2, 3
Gebeden
Slotlied: 973: 1, 2, 4
Zending
Zegen

Ds. G Boer – 3 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen
Organist: Wim v.d. Kamp
Zingen: Lied 216 vers 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33 vers 7 en 8
Preek: Psalm 33 vers 5b: Van de trouwn van de Heer is de aarde vervuld
Zingen: Gezang 7 vers 1 en 2
Zingen: Gezang 257
Slotlied: Gezang 429 vers 1 en 3

info@protestantsegemeentebemmel.nl